Pranešimas apie nepageidaujamus reiškinius

Pranešimas apie nepageidaujamus reiškinius

Duomenų valdytojo tapatybė

Duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte, bus laikomi ir naudojami UAB “Sanofi-Aventis Lietuva” (toliau „Sanofi“, dar naudojant „mus“, „mes“, „mūsų“).

Duomenų, kuriuos mes galime rinkti kaip dalį pranešimo apie nepageidaujamą reiškinį, pobūdis

Kaip dalis pranešimo apie nepageidaujamą reiškinį, gali būti renkama toliau nurodyta informacija apie asmenį, kuris patyrė nepageidaujamą reiškinį: vardas ir pavardė/inicialai; amžius ir gimimo data; kūno svoris ir ūgis; lytis; svarbi medicininė istorija ir (arba) duomenys apie reakciją sukėlusį produktą; duomenys apie Jums pasireiškusį nepageidaujamą reiškinį/reakciją ir kitus vartojamus ar nepageidaujamo reiškinio pasireiškimo metu vartotus vaistus bei priemones. Jei Jūs kaip pranešėjas mums pateikėte informaciją apie savo vardą ir pavardę, adresą, telefono ar fakso numerį, el. pašto adresą, šie duomenys taip pat bus įrašyti. Jei Jūs pranešate apie kitą asmenį, Jūs esate atsakingas informuoti jį/ją apie Sanofi atliekamą aukščiau paminėtų duomenų tvarkymą.

Teisinis pagrindas

Be to, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis Sanofi teisiniu įsipareigojimu atlikti tokį tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų perdavimas

Mums pateikti Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, remiantis Sanofi duomenų privatumo politika. Sanofi yra dalis globalios kompanijos grupės, todėl Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti kitiems SANOFI grupės padaliniams. Toks asmens duomenų perdavimas grupės kompanijoms bus atliekamas mūsų ką tik paminėtiems tikslams, be to, bus remiamasi tuo pačiu teisiniu pagrindu, kaip ir tokius duomenis tvarkant. Be to, Sanofi Jūsų duomenis gali perduoti išoriniam (-iams) paslaugų teikėjui (-ams), padedančiam (-tiems) Sanofi dirbti su Jūsų asmens duomenimis.

Asmens duomenys, kurie yra dalis pranešimo apie nepageidaujamą reiškinį ir kuriuos mums pateikėte Jūs ar trečioji šalis, bus įrašyti apsaugotoje ir saugioje globalioje saugumo duomenų bazėje, kurios struktūra garantuoja, kad prie jų neprieis jokie neįgalioti asmenys.

Duomenys gali būti atskleisti Europos vaistų agentūrai (EVA) ir atitinkamoms kitų pasaulio šalių kompetentingoms institucijoms.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami SANOFI grupei priklausančioms kompanijoms ar jų sutartiniams partneriams, kurie yra ne Europos Sąjungoje. Tuo atveju, jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami ne ES šalims, Sanofi taip pat užtikrins tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugos lygį.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų su Jūsų asmens duomenimis susijusių teisių (duomenų apsaugos įstatymų nurodytose ribose). Tokios teisės nurodytos toliau:

  • Teisė į prieigą: jei bet kuriuo metu Jūs panorėsite pamatyti mūsų turimų duomenų apie Jus kopiją, sužinoti, kaip mes naudojame ir laikome Jūsų asmens duomenis, arba gauti papildomos informacijos apie Jūsų teises, to Jūs galite pareikalauti el. paštu dataprivacyLithuania@sanofi.com.
  • Teisė koreguoti Jūsų asmens duomenis: jei bet kurie mūsų turimi duomenys apie Jus yra neteisingi, Jūs bet kuriuo metu galite pareikalauti ištaisyti Jūsų duomenis.
  • Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba su juo nesutikti: Jūs galite pareikalauti, kad mes bet kuriuo metu nustotumėme tvarkyti Jūsų duomenis, arba nesutikti, kad mes tęstumėme Jūsų duomenų naudojimą. Tai neturės įtakos bet kokiam tvarkymui, kuris buvo atliktas iki Jūsų prašymo gavimo.
  • Teisė, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti: Jūs bet kuriuo metu turite teisę pareikalauti, kad būtų ištrinti visi Sanofi turimi Jūsų asmens duomenys. Vienintelė priežastis, kada mes negalėsime įvykdyti Jūsų prašymo, yra situacija, jei duomenų ištrynimas pažeis kitus mūsų turimus teisinius ar reguliacinius įsipareigojimus, bet mes visada Jus informuosime apie tokį atvejį.

Jei dėl bet kokių priežasčių esate nepatenkinti, kaip mes naudojame Jūsų duomenis, ir norite pateikti nusiskundimą, galite kreiptis į priežiūros instituciją – Asmens duomenų apsaugos inspekciją.

Saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia, kad Sanofi įvykdytų tikslus, dėl kurių Jūsų asmens informacija buvo surinkta (kaip nurodyta aukščiau) ar kuriems ji yra toliau tvarkoma. Sanofi saugos ir tvarkys Jūsų asmens duomenis laikotarpį, pagrįstai apibrėžtą verslo poreikiais ir visais Sanofi įsipareigojimais, kuriuos Sanofi gali reikėti vykdyti, kaip to reikalauja įstatymai, ypač direktyva 85/374/EEB.

Visi farmakologinio budrumo duomenys ir visi dokumentai, susiję su užregistruotais žmonėms skirtais vaistiniais preparatais, Sanofi bus saugomi tol, kol vaistas bus rinkoje, ir dar 50 metų po to, kai produkto nebeliks. Po to duomenys bus paversti anonimiškais. Anonimiški duomenys bus laikomi globalioje saugumo duomenų bazėje neribotą laiką.

Kreipkitės į mus

Jei Jūs norite pasinaudoti savo teisėmis, nurodytomis šioje privatumo politikoje, pateikti bet kokią užklausą, susijusią su mūsų saugomais duomenimis apie Jus arba sužinoti, kaip Sanofi naudoja Jūsų duomenis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dataprivacyLithuania@sanofi.com arba parašyti jam mūsų kompanijos adresu, nurodydami, kad laiškas yra skirtas duomenų apsaugos pareigūnui.

Atkreipkite dėmesį, kad kai Jūs kreipiatės į mus el. paštu, Jums gali būti paprašyta atsakyti į keletą klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, kad Sanofi galėtų patvirtinti Jūsų tapatybę.

Atgal į nepageidaujamo reiškinio formą

X

Slapukus naudojame tam, kad galėtume valdyti ir (arba) optimizuoti tinklalapio turinį, o taip pat analizės ir (arba) atrankos tikslais. Jei tęsiate naršymą mūsų tinklalapyje, automatiškai sutinkate su tuo, kad jame naudojami slapukai. Primename, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą slapukų naudojimui. Jei norite daugiau sužinoti apie mūsų naudojamus slapukus ir kaip juos pašalinti, kviečiame susipažinti su mūsų.  Slapukų naudojimo politika ir Duomenų privatumo politika.

OK